Odber noviniek

Reklama

Dodacie podmienky
a. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
b.Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky zobrazené pri výrobkoch môžu byť len ilustračné.
c. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
d. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 14 pracovných dní od emailového potvrdenia o vytvorení objednávky.
e. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o vytvorení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
f. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a oznámenia čísla účtu kupujúceho, na ktorý má byť vrátená kúpna cena.
g. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady na dopravu.
h. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď pri doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar, prípadne vráti zaplatenú kúpnu cenu tovaru, ak ho o to kupujúci písomne požiada. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.